LOVE OG VEDTÆGTER for

Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

  §  1         Klubbens navn er
                Skanderborg og Omegns Nimbus klub.
   
              ”Klubben er hjemhørende i Skanderborg kommune”

  §  2      Betingelse for medlemskab:
       I      Er at man ejer  en Nimbus motorcykel.
     II      Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes
                af generalforsamlingen. Kriteriet for at blive æresmedlem
                er, at vedkommende har gjort noget ganske særligt for
                Skanderborg og Omegns Nimbusklub
    III       Medlemmer som har vøret medlem i 10 år eller længere,
                kan forblive medlem selv om de afhandler deres NIMBUS.

  §  3       Klubbens formål er:
   
   I        Kammeratligt samvær, i fællesskab at råde og vejlede
   
              om Nimbus
  II        At holde klubarrangementer og køre fælles ture.
  II a      Bestyrelsen skal godkende alle arrangementer – store
   
              som små.
 
II b     Større arrangementer, som indebærer store arbejdsmæs-
   
              sige og / eller økonomiske konsekvenser skal godkendes
   
              med 80 % af bestyrelsens stemmer eller på en general-
   
              forsamling.
  II c      Til større arrangementer kan bestyrelsen nedsætte et ud-
   
              valg, der planlægger og gennemfører arrangementet.
   
              ( udvalget skal have mindst en repræsentant fra besty-
   
              relsen)
  II c a   Arrangementsudvalget skal, før et arrangement påbegyn-
   
              des, fremlægge et budget samt anslået bemandingsbehov
              for afviklingen, for bestyrelsen.
  II c b   Regnskab for og evaluering af arrangementet skal frem-
   
              lægges for bestyrelsen senest 1 måned efter arrange-
   
              mentets afholdelse.

§4          Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

            Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året

            Generalforsamlinger indkaldes af formanden.                          

            Generalforsamlinger indkaldes på Skanderborg og Omegns

            Nimbus Klubs hjemmeside med 3 ugers varsel 

            Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde

            senest 1 uger før afholdelsen.

            Forslag til generalforsamlingen forefindes på Skanderborg og

            Omegns Nimbus Klubs  hjemmeside 1 uge før afholdelsen.

            Dagsorden skal indeholde flg.:
   
              1)      Valg af dirigent
   
              2)      Formandens beretning
   
              3)      Regnskab
   
              4)      Indkomne forslag
   
              5)      Valg af formand i ulige år
   
              6)      Valg af kasserer i lige år
   
              7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   
                      2 medlemmer efter tur på valg i ulige år
                      1 medlem efter tur på valg i lige år
         
8)  Valg af suppleant hvert år
                9)   Valg af revisor hvert år.
         
10)  Eventuelt.
   
            Valgperioden er 2 årig. Generalforsamlingen kan
                forlange skriftlig afstemning.

§  5          Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
                 antallet af fremmødte medlemmer. 

§  6          Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver
                 tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
                 min. 2/3 af medlemmerne skriftlig ønsker det.

§  7          Den daglige ledelse er bestyrelsen og denne repræsen-
                 terer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslut-
                 ninger og deraf følgende handlinger, der er i
                 overensstemmelse med klubbens formål, forpligtiger klubben.

§  8          Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære
                generalforsamling og erlægges én gang årligt.

§  9         Arbejdet i klubbens interesse er ulønnet, udlæg
                eller udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres
                efter bestyrelsens bestemmelse.

§  10        Udmeldelse af klubben skal ske skriftlig til for-
                manden senest 14 dage før et nyt kontingentår.
                Efter den frist skal nyt kontingent betales.

§  11        Ændringer af disse love og vedtægter kan ske på
                enhver generalforsamling, uanset antallet af frem-
                mødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de frem-
                mødte kan stemme derfor.